LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE WidsMob

DŮLEŽITÉ: TOTO JE LICENCE, NE PRODEJ

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem WidsMob (smlouva nebo licence nebo smlouva EULA) je mezi koncovým uživatelem (dále jen vy nebo držitel licence) a společností WidsMob Technology Co., Limited, vývojářem a vlastníkem programu a softwaru (dále jen jako Licencovaný software nebo WidsMob nebo software).

DŮLEŽITÉ: STAŽENÍM, PŘÍSTUPEM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU, DOKUMENTACÍ, KOLEKCÍ Z OBCHODU WIDSMOB EFEKTY (souhrnně „SOFTWARE“) SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY.

Před stažením nebo instalací softwaru si prosím pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Těmto doložkám je třeba věnovat nejvyšší pozornost, mimo jiné včetně článků 5, 6, 14, 15, 16 zvláštním písmem. Pokud s touto LICENČNÍ SMLOUVOU PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE (EULA) nesouhlasíte nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na společnost WidsMob. Jakákoli instalace, kopírování, přístup nebo používání licencovaného softwaru vámi („držitel licence“) představuje přijetí a příslib dodržování všech podmínek této smlouvy EULA.

PRAVIDLA A PODMÍNKY:

1. LICENCOVANÝ SOFTWARE

„Licencovaný software“ zahrnuje veškerý obsah souborů, disků, disků CD-ROM, DVD nebo jiných médií, pro která je poskytována tato smlouva EULA, mimo jiné: počítačové informace nebo software třetích stran že poskytovatel licence získal licenci na zahrnutí do licencovaného softwaru; písemné materiály nebo soubory týkající se licencovaného softwaru („dokumentace“); písma; upravené verze, aktualizace, doplňky a kopie licencovaného softwaru, pokud existují.

2. UDĚLENÍ LICENCE

S výhradou podmínek této smlouvy vám WidsMob tímto (jednotlivcem) uděluje omezené, odvolatelné, osobní, nevýhradní a nepřenosné právo stahovat, instalovat a aktivovat software na dvou samostatných počítačích výhradně pro vaše osobní , soukromé a nekomerční použití, pokud jste si nezakoupili komerční licenci od WidsMob. Sdílení softwaru s ostatními nebo umožnění ostatním prohlížet obsah tohoto softwaru je v rozporu s licencí. Software nesmíte zpřístupnit prostřednictvím sítě ani jej jakýmkoli způsobem poskytovat více uživatelům, pokud si předem nezakoupíte licenci pro více uživatelů od společnosti WidsMob. WidsMob si vyhrazuje všechna práva, která vám v této smlouvě nejsou výslovně udělena.

3. OMEZENÍ LICENCE

1. Držitel licence nesmí a souhlasí s tím, že nebude ani nebude moci ostatním upravovat, přizpůsobovat, překládat, poskytovat sublicence, pronajímat nebo půjčovat veškerý nebo jakoukoli část licencovaného softwaru nebo dokumentace.

2. Držitel licence nesmí a souhlasí s tím, že nebude umožňovat ostatním vytvářet jakákoli odvozená díla ze všech licencovaného softwaru nebo dokumentace nebo jejich části; a Držitel licence nesmí zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód licencovaného softwaru.

3. Držitel licence nemusí a souhlasí s tím, že nebude moci ostatním používat předchozí verzi licencovaného softwaru, ani jim nedovolí používat po obdržení výměny média nebo upgradované verze jako náhrady předchozí verze (v takovém případě musí předchozí verzi zničit).

4. Držitel licence nesmí a souhlasí s tím, že nebude ani nebude moci ostatním používat licencovaný software při provozu jakéhokoli podniku, letadla, lodi, jaderného zařízení, strojů na podporu života, komunikačních systémů nebo jakéhokoli jiného zařízení, ve kterém by selhání softwaru mohlo vést ke zranění, smrti nebo poškození životního prostředí.

5. Držitel licence nesmí a souhlasí s tím, že nebude nebo nebude moci ostatním odstraňovat nebo zakrývat upozornění na autorská práva nebo ochranné známky Poskytovatele licence nebo upozornění na autorská práva a ochranné známky třetích stran, která poskytovatel licence zahrnul do licencovaného softwaru nebo dokumentace.

6. Držitel licence nesmí a souhlasí s tím, že nebude ani nebude moci ostatním používat licencovaný software k hostování aplikací pro třetí strany, a to v rámci ujednání o facility managementu, timesharingu, poskytovateli služeb nebo servisní kanceláři.

7. Držitel licence nesmí a souhlasí s tím, že nebude ani nebude moci ostatním používat licencovaný software jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo není povolen touto smlouvou EULA.

8. Držitel licence nesmí používat žádné jiné hudební stopy, prvky, obrázky, videa, která nejsou poskytována společností WidsMob v rámci Softwaru, pokud k tomu nemáte licenci nebo povolení nebo příslušné oprávnění.

9. Držitel licence nesmí používat žádné hudební stopy, prvky, obrázky, videa v softwaru (včetně sbírek z obchodu Effects Store) komerčně ani jiným způsobem, který není uveden v této smlouvě.

4. INSTALACE

Držitel licence může nainstalovat jednu kopii licencovaného softwaru na jeden počítač. Držitel licence musí být primárním uživatelem počítače, na kterém je nainstalován licencovaný software. Tato smlouva se vztahuje na všechny instalace licencovaného softwaru. Instalace licencovaného softwaru na tři nebo více počítačů je zakázána. Držitel licence může zakoupit a nainstalovat více licencí, pokud chce nainstalovat software na dva nebo více počítačů. Držitel licence nese výhradní odpovědnost za veškeré náklady spojené s instalací a používáním licencovaného softwaru.

5. PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ SOFTWARU

WidsMob se zavazuje pomáhat chránit vaše soukromí za všech okolností, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Toto prohlášení vysvětluje proces sběru anonymních dat a postupy používání pro Program zlepšování softwaru WidsMob.

Za účelem poskytování a vylepšování softwaru, jeho funkcí a uživatelských zkušeností budeme automaticky shromažďovat, udržovat, zpracovávat a používat informace týkající se způsobu, jakým jsou různé moduly a funkce softwaru WidsMob používány. Informace jsou také shromažďovány anonymně za účelem statistické analýzy o používání softwaru.

Tyto informace použijeme pouze za účelem poskytování koncových uživatelů co nejlepšího softwaru. Shromážděné údaje nebudou pro marketingové účely zveřejňovány, sdíleny, prodávány, obchodovány ani pronajímány žádným třetím stranám. Pro uživatele, kteří si nepřejí tuto službu povolit, se můžete během instalace odhlásit v nabídce pokročilých možností.

6. AKTIVACE

Licencovaný software obsahuje technologická opatření, která mají zabránit jeho nelicencovanému nebo nezákonnému použití. Licencovaný software může obsahovat technologii vynucování, která omezuje schopnost Držitele licence instalovat a odinstalovávat Licencovaný software na stroji maximálně na konečný počet opakování, pro konečný počet počítačů a po stanovenou dobu stanovenou zakoupenou licencí. Licencovaný software může vyžadovat aktivaci během instalace a v dokumentaci. Pokud některý z těchto příslušných aktivačních postupů nebude dodržen, může licencovaný software fungovat pouze po omezenou dobu. Je-li požadována aktivace, ale Držitel licence nedokončí aktivaci ve lhůtě stanovené v dokumentaci nebo vysvětlené během instalace, přestane licencovaný software fungovat, dokud nebude aktivace dokončena, do této doby bude funkce obnovena. Pokud má Držitel licence problém s procesem aktivace, může se obrátit o podporu na zákaznickou službu Poskytovatele licence.

7. KOPIE HODNOCENÍ

Držiteli licence může být bezplatně na dobu určitou poskytnuta zkušební kopie licencovaného softwaru (dále jen „zkušební kopie“). Některé funkce a / nebo funkce licencovaného softwaru mohou být v hodnotící kopii uzamčeny nebo nedostupné. Aby bylo možné využívat všech funkcí a funkcí licencovaného softwaru, musí si držitel licence zakoupit platný aktivační klíč licence. Od okamžiku, kdy Držitel licence aktivuje licencovaný software s platným licenčním klíčem, přestane být zkušební kopie považována za zkušební kopii a všechny podmínky této smlouvy začnou platit v plném rozsahu.

8. DOBA

Existuje několik druhů licencí, které si Držitel licence může zakoupit. Pokud se Držitel licence rozhodne zakoupit doživotní licenci, můžete ji používat až do ukončení. Pokud se rozhodnete zakoupit licenci na určité období, můžete ji používat pouze během daného období. Licenci můžete kdykoli ukončit zničením Softwaru spolu se všemi jeho kopiemi. Licence bude automaticky ukončena nebo jinak přestane být účinná, pokud nedodržíte podmínky nebo podmínky této Smlouvy. Ihned po ukončení licence zničíte a přestanete používat software spolu se všemi jeho kopiemi.

9. LICENČNÍ PŘEVOD

Držitel licence nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, postoupit, sublicencovat, dále šířit nebo převádět licencovaný software nebo licenci udělenou touto smlouvou EULA.

10. AKTUALIZACE SOFTWARU

Poskytovatel licence může nabyvateli licence po dobu platnosti této smlouvy příležitostně poskytnout aktualizace softwaru a / nebo aktualizace obsahu. Poskytovatel licence může na základě svého výhradního uvážení rozhodnout, zda může Držitel licence získat Aktualizace softwaru a / nebo Aktualizace obsahu bezplatně, nebo je Držitel licence povinen Aktualizace platit. Pro účely této smlouvy se „aktualizací“ rozumí nová verze licencovaného softwaru obsahující technické úpravy, aktualizované informace, pozměněné funkce nebo jakékoli další změny, které jsou poskytovatelem licence zamýšleny ke zlepšení nebo přidání, odstranění nebo jiné úpravě jakéhokoli aspektu licencovaného softwaru. Software. „Aktualizací obsahu“ se rozumí aktualizace obsahu používaného licencovaným softwarem, která může být čas od času potřeba aktualizovat. Pokud je licencovaný software aktualizací na předchozí verzi, musí mít držitel licence platnou licenci na předchozí verzi. Jakákoli aktualizace poskytovaná Poskytovatelem licence Držiteli licence se provádí na základě výměny licencí tak, že Držitel licence souhlasí s tím, že jako předpoklad pro přijetí Aktualizace ukončí veškerá práva Držitele licence k užívání jakékoli předchozí verze Licencovaného softwaru. Držitel licence však může nadále používat předchozí verzi pouze jako pomoc při přechodu na aktualizovanou verzi. Jakmile bude aktualizace vydána, poskytovatel licence může ukončit službu nebo podporu předchozích verzí, a to bez jakéhokoli upozornění držitele licence. Aktualizace softwaru a / nebo aktualizace obsahu mohou být poskytovány prostřednictvím licencovaného softwaru nebo na webových stránkách poskytovatele licence. Tato licence neumožňuje Držiteli licence získat a používat Upgrade softwaru a / nebo novou verzi licencovaného softwaru. Licencovaný software může vyžadovat aktualizaci obsahu, aby fungoval efektivně. Poskytovatel licence může přidat nové funkce, hudební stopu, prvky, obrázky, videa nebo odstranit původní funkce, hudební stopu, prvky, obrázky a videa v aktualizačním softwaru nebo aktualizačním softwaru.

11. VLASTNICTVÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Licencovaný software a jakékoli autorizované kopie, které si Držitel licence pořizuje, jsou duševním vlastnictvím poskytovatele licence a jsou vlastnictvím tohoto poskytovatele a třetích stran, jejichž duševní vlastnictví bylo poskytnuto poskytovateli licence. Struktura, organizace a kód licencovaného softwaru jsou cennými obchodními tajemstvími a důvěrnými informacemi poskytovatele licence a takových třetích stran. Licencovaný software je chráněn zákonem, mimo jiné včetně zákonů o autorských právech Čínské lidové republiky a Spojených států a dalších zemí, a ustanoveními mezinárodních smluv. S výjimkou případů výslovně stanovených v této smlouvě EULA není Držiteli licence poskytnuta žádná práva duševního vlastnictví k Licencovanému softwaru. Držitel licence nesmí dělat ani zveřejňovat žádné veřejné prohlášení týkající se licencovaného softwaru nebo poskytovatele licence bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele licence.

12. PODPĚRA, PODPORA

Poskytovatel licence není podle této smlouvy EULA povinen poskytovat Držiteli licence jakékoli služby technické podpory související s Licencovaným softwarem; Držitel licence však může požádat o další podpůrné služby za příplatek nebo získat bezplatnou e-mailovou podporu, jak může Poskytovatel licence čas od času nabídnout během platnosti této smlouvy EULA. E-mailová podpora zahrnuje technickou prioritu pro podnikání při instalaci a odstraňování problémů a pokrytí upgradu a údržby.

13. UKONČENÍ WIDSMOB

S výhradou podmínek stanovených v článku 8 je společnost WidsMob oprávněna ukončit tuto smlouvu EULA s okamžitým účinkem po doručení písemného oznámení Držiteli licence za následujících okolností; pokud se Držitel licence dopustí závažného porušení kterékoli ze svých povinností podle této smlouvy EULA, které nelze napravit, nebo pokud se Držitel licence dopustí závažného porušení kterékoli ze svých povinností podle této smlouvy EULA, které nebude napraveno do patnácti (15) kalendářních dnů po obdržení oznámení od WidsMob. Ukončení této smlouvy EULA nebude mít vliv na žádná práva, povinnosti nebo závazky kterékoli ze stran, které vznikly před ukončením nebo které mají zůstat v platnosti i po ukončení.

14. ŽÁDNÁ ZÁRUKA NA LICENCOVANÝ SOFTWARE

LICENČNÍ SOFTWARE JE POSKYTOVÁN LICENCI „TAK JAK JE“. POSKYTOVATEL LICENCE A DODAVATELÉ LICENCI, PŘIDRUŽENÍ, AGENTI, ZAMĚSTNANCI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU NA JEJÍ POUŽITÍ NEBO VÝKON. POSKYTOVATEL LICENCE A SPOLEČNOST POSKYTUJÍCÍ LICENCI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKY (VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ČI STATUTEM, SPOLEČNÝM ZÁKONEM, VLASTNÍM POUŽITÍM NEBO JINAK) JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI VČETNĚ BEZ OMEZENÍ BEZ OMEZENÍ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST, INTEGRACE, SPOKOJENÁ KVALITA NEBO VHODNOST PRO JAKÝKOLI ZVLÁŠTNÍ ÚČEL, OKREM A V ROZSAHU, ŽE ZÁRUKA NEMUSÍ BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA PLATNÝMI ZÁKONY V JURISDIKCI LICENCE.

VÝSLOVNĚ PODĚKUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ROZSAHU POVOLENÉMU PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU WIDSMOB NA VAŠE RIZIKO A CELÉ RIZIKO ÚSPĚŠNÉ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI S VÁMI. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE ČI RADY POSKYTNUTÉ WIDSMOBEM NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM NEBUDE VYTVOŘIT ZÁRUKU.

SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT MATERIÁLY „OTEVŘENÝ ZDROJ“ (např. JAKÝKOLI SOFTWARE PŘEDMĚTEM OTEVŘENÍ ZDROJE, COPYLEFT, GNU GENERÁLNÍ VEŘEJNÁ LICENCE, KNIHOVNA GENERÁLNÍ VEŘEJNÁ LICENCE, MÉNICKÁ VEŘEJNÁ LICENCE, LICENČNÍ VEŘEJNÁ LICENCE, MOŽNOST VEŘEJNÉ LICENCE, MOZIL , PŘÍSTUPOVÉ NEBO VEŘEJNÉ DOMÉNOVÉ LICENCE NEBO PODOBNÁ LICENCE). WIDSMOB NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA OTEVŘENÉ ZDROJOVÉ MATERIÁLY OBSAŽENÉ V SOFTWARU. TATO USTANOVENÍ EULA O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ.

15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE LICENCOR NEBO PŘÍSLUŠNÍCI LICENCORA, JEHO ZAMĚSTNANCI, ZODPOVĚDNÍ ZA AGENTY ZA JAKÉKOLI ŠKODY, NÁROKY NEBO NÁKLADY, ČIŽIJI, NEBO ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ, NEJEDNODUŠENÉ ŠKODY, NÁHODNÉ ŠKODY I V PŘÍPADĚ, ŽE BĚL PORADEN ZÁSTUPCE LICENCORA NEBO JEDNÉHO Z PŘÍSLUŠENSTVÍ LICENCORA O MOŽNOSTI TAKÉTO ZTRÁTY, POŠKOZENÍ, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ, NEBO ZA JAKÝKOLI NÁROK KAŽDOU TŘETÍ STRANOU. TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SE VZTAHUJÍ NA ROZSAH POVOLENÝ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY V JURISDIKCI LICENCE. SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST LICENCORA A LICENČNÍ SPOLEČNOST, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI V RÁMCI TÉTO EULA NEBO V SOUVISLOSTI S OMEZENÍM NA LICENČNÍ SOFTWARE, POKUD JE JICH, PLATÍ.

POKUD SOFTWARE PODLÉHÁ OHROZENÉMU, POTENCIÁLNÍMU NEBO SKUTEČNÉMU NÁROKU NA PORUŠENÍ PRÁVA JINÉHO, ZA KTERÉ MŮŽE WIDSMOB ODPOVĚDIT, POSKYTNUTÍ POSKYTOVATELE LICENCE VÝBOREM A ROZUMNÝM ÚSILÍM, KTERÝ NEPOUŽÍVÁ (ODSTRANÍ SOFTWARE PO ZÍSKÁNÍ ), WIDSMOB MŮŽE POSKYTOVAT LICENCI S VÝMĚNOU NEBO AKTUALIZOVANÝM NEBO MODIFIKOVANÝM SOFTWAREM ZDARMA. V TAKOVÉM OKOLNOSTI VÁS WIDSMOB NENESÍ K VÁM JINÉ ODPOVĚDNOSTI.

16. ODŠKODNĚNÍ

LICENCE ODŠKODNÍ A ZADRŽÍ LICENCORA BEZ JAKÉKOLI A VŠECH NÁROKŮ, ZTRÁT, ZODPOVĚDNOSTI, ŠKODY, POKUTY, POKUTY, NÁKLADY A NÁKLADY (VČETNĚ POPLATKŮ SPOLEČNOSTI), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z JEDNOTLIVÉHO LICENCE NEBO VZTAHUJÍCÍ SE K LICENCI. POVINNOSTI LICENCE PODLE TÉTO ČÁSTI PŘEŽIJÍ UPLATNĚNÍ NEBO UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY.

17. GENEROVANÝ OBSAH KONCOVÉHO UŽIVATELE

Licencovaný software umožňuje nabyvateli licence vstoupit do obsahu, který bude uložen v počítači, na kterém je licencovaný software nainstalován (tento obsah bude dále označován jako „obsah generovaný koncovým uživatelem“). Držitel licence je výhradně odpovědný za užívání, ukládání a zveřejňování obsahu generovaného koncovým uživatelem. Držitel licence může používat obsah vytvořený koncovým uživatelem pouze odpovědně a způsobem, který je v souladu s výkonem dobrého úsudku. Licencovaný software může nabyvateli povolit vstup, kopírování a úpravy obsahu, který představuje neveřejné osobní údaje jiných osob než nabyvatele licence; Držitel licence nebude používat, ukládat ani zveřejňovat žádné takové informace bez výslovného souhlasu jednotlivců, kterých se týká. Pokud má Držitel licence potíže s rozhodnutím, zda je zamýšlené použití Nabyvatele vhodné, nebo zda nabyvatel licence potřebuje písemné povolení, nebo zda je třeba zvážit jiné právní problémy, Poskytovatel licence důrazně doporučuje Držiteli licence, aby vyhledal příslušného právního poradce. Poskytovatel licence nebude nabyvateli licence pomáhat s tímto rozhodnutím, ani mu nebude moci poskytovat právní radu ohledně práv duševního vlastnictví nebo zákonů na ochranu soukromí.

Držitel licence smí používat pouze obsah generovaný koncovým uživatelem, který patří držiteli licence a neporušuje práva ostatních uživatelů. Poskytovatel licence nebude upravovat ani sledovat veškerý Obsah; Držitel licence proto přebírá výlučnou odpovědnost za jejich monitorování. Držitel licence nesmí používat licencovaný software ve spojení s obsahem, který je nezákonný, obscénní, neslušný, pomlouvačný, podněcuje rasovou nebo etnickou nenávist nebo porušuje práva ostatních nebo je jiným způsobem nežádoucím.

Držitel licence je odpovědný za nezávislé ověření přesnosti a úplnosti obsahu Držitele licence (např. Jakékoli technické ilustrace nebo schémata pro provozní příručky, katalogy dílů, schémata, schémata psaní, montážní pokyny, příručky pro údržbu, architektonické prezentace nebo jiné materiály, které vytvoříte a / nebo upravíte pomocí Náš software).

Držitel licence smí používat pouze obsah generovaný koncovým uživatelem, který patří držiteli licence a neporušuje práva ostatních uživatelů. Poskytovatel licence nebude upravovat ani sledovat veškerý Obsah; Držitel licence proto přebírá výlučnou odpovědnost za jejich monitorování. Držitel licence nesmí používat licencovaný software ve spojení s obsahem, který je nezákonný, obscénní, neslušný, pomlouvačný, podněcuje rasovou nebo etnickou nenávist nebo porušuje práva ostatních nebo je jiným způsobem nežádoucím.

Pokud Držitel licence nebo jeho právní zástupce určí, že Držitel licence je ze zákona povinen získat písemné povolení k použití částí obsahu generovaného koncovým uživatelem, musí si Držitel licence vyžádat povolení k reprodukci, opětovnému šíření nebo úpravám Obsahu od příslušného vlastníka předmětných materiálů ( jak může být citováno v Licencovaném softwaru). Na druhé straně, pokud Držitel licence nebo jeho právní zástupce určí, že je přípustné pokračovat a zahrnout obsah generovaný koncovým uživatelem z licencovaného softwaru, poskytovatel licence požádá držitele licence, aby správně označil ochranné známky poskytovatele licence, když odkazuje na licencovaný software v upozornění nebo část týkající se autorských práv na papír, projekt nebo produkt Držitele licence. Držitel licence je povinen poskytnout odškodnění, být neškodný a bránit Poskytovatele licence a jeho dodavatele před všemi nároky, škodami, poplatky za právní zastoupení, náklady a soudními spory, které vyplývají z použití nebo distribuce veškerého Obsahu a jeho použití licencovaného softwaru.

18. VÝVOZNÍ OMEZENÍ

Licencovaný software nesmíte používat ani jinak exportovat ani reexportovat do žádných zemí nebo teritorií sankcionovaných Organizací spojených národů nebo USA. Používáním licencovaného softwaru prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné z těchto zemí.

19. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato dohoda se bude řídit zákony Čínské lidové republiky, aniž by došlo ke kolizi zákonů. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny hongkongským soudem pro mezinárodní arbitráže v souladu s jeho účinnými pravidly v rozsahu, který nezakazuje místní zákon ve vaší jurisdikci.

PODĚKOVÁNÍ INSTALACÍ SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČTELI A POCHOPÍTE PŘEDCHOZÍ ČINNOST A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI. SOUHLASÍTE TAKÉ, ŽE TATO SMLOUVA JE KOMPLETNÍM A VÝHRADNÍM PROHLÁŠENÍM SMLOUVY MEZI STRANAMI A NABÍZÍ VŠECHNY NAVRHOVANÉ NEBO PŘEDCHOZÍ SMLOUVY, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ A JAKÉKOLI JINÉ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI TÝKAJÍCÍMI SE TÉTO LICENCE.